Wat te doen bij het fokken van een nest?

 • Een aanvraag voor stambomen kunt u bij voorkeur online indienen via onze website of per post of e-mail door gebruik te maken van het document dat u kunt downloaden op de pagina Formulieren Dit formulier dient u vervolgens naar de betreffende adjunct-secretaris te sturen.
 • Maak uitsluitend gebruik van het Felikat dekbewijs (ook bij dekkaters van andere verenigingen) en neem daarbij de vermelde termijn van aanvraag van stambomen in acht.
 • Het formulier en alle bijlagen altijd sturen naar de adjunct-secretaris van het desbetreffende ras.
 • De poes en de kater moeten geregistreerd staan in het stamboek van Felikat.
 • De poes en de kater moeten voorzien zijn van een chip en het chipnummer en deze moeten bij de adjunct-secretaris bekend zijn.
 • Van niet bij Felikat geregistreerde katers dient tevens een kopie van de stamboom meegestuurd te worden.
 • Indien u wenst dat de titel van de kater op de stamboom vermeld wordt terwijl deze kater niet bij Felikat geregistreerd is, dan het hoogste titelcertificaat meesturen.

Verder moet de adjunct-secretaris over de volgende bescheiden beschikken:

 • een kopie van een FIV/FeLV test van de kater.
  Geldigheid test: ten tijde van de dekking niet ouder dan 12 maanden;
 • eenmalig een kopie van een verklaring van de dierenarts dat bij de kater beide testikels in het scrotum zijn ingedaald *);
 • bij witte katten eenmalig een kopie van een test waaruit blijkt dat de kat op beide oren goed kan horen; dit geldt ook voor dekkaters van niet-FIFé verenigingen;
 • eenmalig een verklaring van de dierenarts dat de poes geen navelbreuk heeft;
 • eenmalig een verklaring van de dierenarts dat de kater geen navelbreuk heeft *);
 • indien chipnummer op de stamboom van de kittens gewenst, dan tegelijk met de aanvraag de van de stambomen de labels met chipnummers meesturen of de chipnummers per kat per email doorgeven en duidelijk vermelden welk nummer bij welk kitten hoort;
 • bij Noorse Boskatten een DNA-test voor GSD IV meesturen of testen van beide ouders waaruit blijkt dat ze het gen voor Glycogeenstapelingsziekte Type IV (GSDIV) niet dragen. Dragers mogen niet met dragers worden gekruist;
 • bij Burmezen een DNA-test voor GM2 meesturen of testen van beide ouders waaruit blijkt dat ze geen gen voor Gangliosidose dragen;
 • bij Korat een DNA-test voor GM meesturen of testen van beide ouders over testen waaruit blijkt dat ze het gen voor GM niet dragen;
 • bij de SIA/BAL/OSH/SLH een DNA-test voor PRA meesturen of testen van beide ouders waaruit blijkt dat ze geen gen voor PRA dragen (FIFe regel vanaf 1-1-2019).

De voorwaarden met een *) gelden niet voor dekkaters waarvan de eigenaar geen lid is van een FIFé vereniging.

Op onze website kunt u hier alle benodigde formulieren vinden. Wilt u de stambomen tijdig ontvangen, zodat deze bij overdracht van de kittens aan de nieuwe eigenaren kunnen worden meegegeven, dan dienen alle noodzakelijke documenten binnen 8 weken vanaf geboorte van het nest of, indien mogelijk, eerder in het bezit te zijn van de adjunct-secretaris van het desbetreffende ras. In alle andere gevallen moet u met een (soms aanzienlijke) vertraging rekening houden.

Beperkingen bij kruisingen

 • Kruisingen van wit x wit ongeacht het ras en/of de variëteit zijn niet toegestaan.
 • Siamezen en Balinezen: kruisingen met katten met zilver zijn niet toegestaan c.q. alleen na voorafgaande goedkeuring door de stamboekcommissie.

Voor verdere beperkingen raadpleeg het stamboekreglement.

Katten in uw bestand afmelden

Het afmelden van katten kunt u online doen via het ledenportaal.

Titelregistratie

Een kat dient qua ras en kleur conform de stamboom voor een tentoonstelling te worden ingeschreven. Binnen een maand na de laatst behaalde kwalificatie voor een titel kopieën van het keurrapport met de keurkaart aan de adjunct-secretaris voor titelregistratie sturen. Vergeet niet uw naam en adres alsmede uw lidmaatschapsnummer te vermelden.

U kunt kiezen of u alleen het titelcertificaat wilt ontvangen of, tegen meerprijs, ook het kampioenschaplint.

Meer informatie over klassenindeling en volgorde-opbouw van een titel kunt u hier vinden en als bijlage bij het stamboekreglement. Met betrekking tot de titels Distinguished Merit (DM)Distinguished Show Merit (DSM), Distinguished Variety Merit (DVM) en Junior Winner (JW) vindt u alle informatie als bijlage bij het stamboekreglement. Ook kunt u deze informatie nalezen en titels aanvragen via dit online formulier.

Registratie van de titel National Winner (NW) vindt automatisch plaats zonder dat u hiervoor iets hoeft te doen. Jaarlijks worden de winners gepubliceerd. De voorwaarden voor het behalen van deze titel vindt u op deze pagina.

Importen

Onder Importen wordt verstaan het registreren van stambomen van katten die u bij een andere vereniging heeft gekocht. Alvorens u met een kat met een niet-Felikat stamboom gaat fokken of haar op een tentoonstelling wilt uitbrengen, dient de kat in ons stamboek te zijn geregistreerd c.q. de registratie in behandeling te zijn.

Om de kat te laten registreren dient u een goed leesbare kleurenkopie van de originele stamboom aan de adjunct-secretaris van uw ras te sturen. Dit kan per post, maar ook via e-mail in het oorspronkelijke formaat en goed leesbaar worden gescand. Toezendingen via Facebook/messenger worden niet in behandeling genomen!

Vervolgens zal de stamboekcommissie controleren of de stamboom genetisch correct is en of de kat conform de regels van het stamboekreglement van Felikat c.q. de FIFé is gefokt. Dit kan enige tijd duren, zodat het aan te bevelen is een kleurenkopie van de stamboom zo spoedig mogelijk op te sturen.

Mocht het om een ras gaan dat door de FIFé niet is erkend of in de stamboom ook andere rassen zitten dan de kat zelf, is het raadzaam om eerst contact op te nemen met de stamboekcommissie. Er kunnen uitsluitend officiële stambomen worden geaccepteerd die door erkende kattenverenigingen zijn uitgegeven en in geen geval stambomen die door de fokker van de kat zelf zijn gemaakt c.q. van Pawpeds.

Aan de registratie van uw kat in het stamboek van Felikat zijn geen kosten verbonden.

Tarieven (per 1 augustus 2014)

 • Registratie catterynaam € 45,-
 • Titelregistratie zonder lint € 10,-
 • Titelregistratie met toegezonden lint € 26,-
 • Titelregistratie met lint, afhalen op een Felikat tentoonstelling € 24,-
 • Stambomen/afstammingsbewijzen/duplicaten € 15,-
 • Transfer € 8,50
 • Importen (registratie van stambomen van andere verenigingen): geen kosten

Eigendomsoverdracht

Indien u een formulier voor eigendomsoverdracht wenst kunt u het hier downloaden.

Aanvraag catterynaam

U kunt maximaal twee nesten zonder een catterynaam fokken. Vanaf het derde nest dient u wel over een catterynaam beschikken.

Via het ledenportaal kunt u digitaal een catterynaam aanvragen.

Overlijden van een kat

Bij overlijden of vermissing van een bij het stamboek ingeschreven kat die de leeftijd van een jaar nog niet heeft bereikt kunt u de stamboom binnen een maand naar de betreffende adjunct-secretaris zenden.

Op verzoek kan de stamboom, na ongeldig te zijn gemaakt, aan u worden geretourneerd. Bij katten ouder dan een jaar kunt u de kat uit uw bestand via het ledenportaal katten verwijderen.

Betalingen

Uitsluitend na ontvangst van betaalopdracht tot betaling overgaan naar de daarop vermelde rekening en met vermelding van de gevraagde gegevens. Afhandeling van werkzaamheden vindt pas plaats na ontvangst van uw betaling.

Drukwerk/Formulieren

Het stamboekreglement en alle overige formulieren kunt u hier vinden. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de stamboekcommissie of met de adjunct-secretaris van het desbetreffende ras.

Tot slot

U kunt uitgebreidere informatie en het stamboekreglement vinden op onze website onder Stamboek -> Formulieren. Uiteraard kunt u ook de stamboekcommissie of de adjunct-secretarissen benaderen.

Graag ook uw aandacht voor het feit dat alle medewerkers van Felikat vrijwilligers zijn die deze werkzaamheden in hun vrije tijd, zonder enige vergoeding en meestal naast een (volledige) baan verrichten. Dat betekent dat zij niet 24 uur per dag voor u klaar kunnen staan. U wordt dan ook verzocht om de medewerkers in welke functie dan ook niet telefonisch te benaderen vóór 10.00 uur ‘s morgens of na 20.00 uur ‘s avonds (tenzij in het Felikat Magazine of elders andere tijden vermeld staan).

Benadering via e-mail verdient echter te voorkeur boven telefonisch contact. Laat u uw waardering bovendien blijken door –ook in een moeilijke situatie– vriendelijk te blijven.

Tenslotte investeren de medewerkers veel van hun vrije tijd opdat u spoedig en relatief goedkoop uw stambomen kunt krijgen.

augustus 2018

Back To Top